Gạch Đồng Tâm mã D3045WOOD003

Gạch Đồng Tâm mã D3045WOOD003